LUOTOLLISTEN MAKSUPALVELUJEN EHDOT

1. JOHDANTO JA TARKOITUS
Näissä luotollisten maksupalvelujen ehdoissa (jäljempänä "ehdot") yhdessä Perintämenettelyjen kanssa esitetään Oriflame Oy - Kansakoulukatu 3, 00100 Helsinki 0112280-0 ("Oriflame") tarjoamien ja Brand Partnerin käytettävissä olevien maksupalveluluottojen säännöt, ehdot ja edellytykset, ja ne korvaavat kaikki aiemmat sopimukset, ehdot, vakuutukset tai sitoumukset.

Luotollisten maksupalveluiden tarkoituksena on tukea Brand Partnereita heidän toiminnassaan Oriflamen kanssa antamalla heille mahdollisuus maksaa ostoksensa tuotteiden tai palveluiden toimituspäivän jälkeen ("Luotolliset maksupalvelut").

2. KELPOISUUS
2.1. Oriflame päättää, muokkaa ja muuttaa Brand Partnerin kelpoisuusehtoja maksupalveluluoton hakemiseen ja vastaanottamiseen.
2.2. Ollakseen oikeutettu hakemaan maksupalveluluottoa Brand Partnerin on täytettävä seuraavat vaatimukset:
(i) oltava Oriflamen rekisteröity Brand Partner; ja
(ii) täytettävä kaikki Brand Partner -sopimuksen mukaiset velvoitteet; ja
(iii) oltava vähintään 18-vuotias; ja
(iv) hänellä ei ole minkäänlaisia velkoja Oriflamelle.

3. HAKEMUS
Luotollisten maksupalvelujen hakeminen edellyttää, että Brand Partnerin tulee: 
(i) hyväksyä nämä ehdot; ja
(ii) noudatettava ja saatettava loppuun näissä ehdoissa ja Perintämenettelyssä määrätty hakuprosessi; ja
(iii) toimittaa seuraavat tiedot:
etu- ja sukunimi
asiakasnumero
rekisteröity osoite
sähköpostiosoite
henkilötunnus
(iv) Oriflame voi pyytää asiakirjoja Brand Partnerin antamien tietojen todentamiseksi sovellettavan tietosuojalainsäädännön sallimissa rajoissa.


4. LUOTTORAJAT

4.1. Brand Partnerin käytettävissä olevat luottorajat ovat:

 Luottotiedot  Tilaukset  Luottoraja Maksuehto   Ehdot
Uusi edustaja, ei maksuhäiriöitä  1. tilaus  350€  14 pv  
   2. tilaus    14 pv Ensimmäinen tilaus pitää olla maksettuna ennen kuin voi tehdä toisen tilauksen luotolla.
   6. tilaus  1000€  14 pv Kun 5 tilausta on maksettu, luottoraja nousee 1000 euroon.
Uusi edustaja, jolla maksuhäiriö  1. tilaus  0€  14 pv Ensimmäinen tilaus pitää maksaa heti, ei luottoa.
   2. tilaus  150€    
   7. tilaus  300€  14 pv Kun 6 tilausta on maksettu ajoissa, voidaan luottoraja nostaa pyynnöstä 300 euroon.


4.2. Oriflamella on milloin tahansa oikeus määrittää ja muuttaa maksupalveluluottojen ja niiden maksuehtojen rajoja näissä ehdoissa ilmoitetulla tavalla. Luottorajojen korottaminen edellyttää, että Brand Partner maksaa kaikki Oriflamelle kuuluvat maksut täysimääräisesti.
4.3. Brand Partner sitoutuu maksamaan Oriflamelle kiinteän 1 euron suuruisen luottokulun jokaisesta luotollisten maksupalveluiden avulla maksetusta tilauksesta.

5. VALTUUTUS

5.1 Kaikki luottohakemukset edellyttävät Oriflamen tarkastusta ja hyväksyntää. Luottohakemusten tarkastaminen ja hyväksyminen tapahtuu Oriflamen yksinomaisen harkinnan mukaan.
5.2 Oriflamella on oikeus tarkistaa Brand Partnerin toimittamien tietojen olemassaolo ja todenperäisyys ja erityisesti niiden taloudellinen kapasiteetti sekä kaikki muut Oriflamen milloin tahansa tarpeelliseksi katsomat tiedot. Brand Partnerin on annettava totuudenmukaiset ja pätevät tiedot hakiessaan luotollisia maksupalveluja ja myöhemmin milloin tahansa Oriflamen pyynnöstä. Brand Partner hyväksyy sen, että Oriflame voi käyttää myös ulkopuolisia rahoitusjärjestelmiä, julkisia ja virallisia tietoja, luottotietotoimistoja, luetteloita ja rekistereitä vahvistaakseen Brand Partnerin olemassaolon ja hänen toimittamansa tiedot sekä taloudellisen kapasiteetin tai takaajan tai Brand Partnerin tilausvaltuutetun taloudellisen kapasiteetin. Todentamisprosessin aikana Oriflame ja kolmannet osapuolet voivat käsitellä Brand Partnerin henkilötietoja. Yksityiskohtaiset tiedot tällaisesta käsittelystä, sen oikeudellisista perusteista ja tarkoituksista on kuvattu asianomaisissa tietosuojailmoituksissa.
5.3 Luotollista maksupalvelua voivat käyttää vain ne Brand Partnerit, jotka ovat suorittaneet hakuprosessin ja läpäisseet todentamisprosessin onnistuneesti. Oriflame voi ilmoittaa Brand Partnerille, kun luottohakemus hyväksytään, mutta Oriflame ei kuitenkaan ole velvollinen ilmoittamaan Brand Partnerille mitään syytä luotollisen maksupalveluhakemuksen hylkäämiseen. Luottohakemuksen hylkääminen voi kuitenkin johtua seuraavista syistä: 
(i) Brand Partnerilla, takaajalla tai muulla Brand Partnerin oman ryhmän jäsenellä on maksamattomia velkoja Oriflamelle; ja/tai
(ii) Brand Partner on antanut Oriflamelle vanhentuneita, virheellisiä tai vääriä tietoja; ja/tai
(iii) Oriflame ei ole pystynyt tarkistamaan tai vahvistamaan hakemusta tai Brand Partnerin antamia tietoja; ja/tai
(iv) Oriflame on saanut maksuhäiriöraportin Brand Partnerin taloudellisesta kapasiteetista; ja/tai
(v) Brand Partner rikkoo näiden ehtojen ja Brand Partner sopimuksen määräyksiä; ja/tai
(vi) Brand Partner rikkoo sovellettavia lakeja.
5.4. Kaikki luottosopimukset ovat henkilökohtaisia eikä niitä voida siirtää toiselle henkilölle.
5.5. Oriflamella on oikeus milloin tahansa peruuttaa mikä tahansa luottopäätös. Jos Oriflame päättää peruuttaa minkä tahansa luottopäätöksen, Brand Partnerin on maksettava välittömästi koko erääntynyt summa mahdollisine lisämaksuineen.

6. MYÖHÄSTYMISMAKSUT

6.1 Jos Brand Partner jättää maksamatta minkä tahansa luotolliseen maksupalveluun liittyvän tilauksen sovellettavan maksuajan kuluessa, Brand Partner on velvollinen maksamaan tilauksen välittömästi näiden ehtojen ja Brand Partnerin käyttöehtojen mukaisesti. Brand Partner sitoutuu maksamaan Oriflamelle maksimissaan voimassa olevan perintälain mukaista korkoa tällaisesta viivästyksestä, kunnes kyseinen velkasumma on kokonaan maksettu].
6.2 Ennen luotollisen maksupalvelun mukaisen tilauksen maksun eräpäivää Oriflame voi lähettää Brand Partnerille muistutuksia sähköpostitse tai muissa viestijärjestelmissä. Maksumuistutuksen lähettämättä jättäminen tai vastaanottamatta jättäminen ei vapauta Brand Partneria velvollisuudesta maksaa näiden ehtojen mukaiset erääntyneet summat ajallaan.
6.3 Jos jonkin luotollisen maksupalvelun mukaisen tilauksen maksut viivästyvät, Oriflamella on oikeus ryhtyä itsenäisesti tai kolmansien osapuolten avustuksella perintätoimiin, joiden tarkoituksena on periä saatavia, mukaan lukien erityisesti
(i) aloittaa perintätoimet, mukaan lukien puhelin-, tekstiviesti-, sähköposti- tai kirjalliset viestit; ja/tai
(ii) välittää Brand Partnerin velat perintätoimistoille tai muille edellä mainittuja palveluja tarjoaville osapuolille, jotka suorittavat perintätoimet; ja/tai
(iii) maksamattomia velkoja koskevien tietojen tallentaminen yritystieto- tai luottotietotoimistojen rekistereihin; ja/tai
(iv) saatavien myynti perintätoimistolle tai vastaavalle.

6.4 Brand Partner hyväksyy, että Oriflame tai ulkopuolinen perintätoimisto voi periä Perintälain 10 § mukaisia ylimääräisiä perintäkuluja.
6.5 Brand Partner tiedostaa ja hyväksyy, että Oriflamella on oikeus siirtää Brand Partnerin minkä tahansa luotollisen maksupalvelun puitteissa maksamattomista tilauksista johtuvat saamiset kolmansille osapuolille.
6.6 Oriflamella on oikeus estää Brand Partneria soveltamasta ja käyttämästä luotollisia maksupalveluja tai tekemästä uusia tilauksia määräämättömäksi ajaksi, jos luotollisen maksupalvelun mukaista tilausta ei makseta tai se on myöhässä. Estoa ei poisteta ennen kuin Brand Partnerin on maksanut kaikki Oriflamelle velkaa olevat summat, mukaan lukien korot ja muut Oriflamen näiden ehtojen mukaisesti perimät maksut. Oriflame voi poistaa eston vain oman harkintansa mukaan.
6.7 Brand Partner valtuuttaa täten Oriflamen kuittaamaan kaikki summat, jotka Brand Partnerin on oikeus saada Oriflamelta osana yhteistyötään Oriflamen kanssa, Oriflamelle maksettavista veloista, mukaan lukien mahdolliset hallinnointimaksut, korot ja perintäkulut.

7. YLEISET SÄÄNNÖKSET

7.1 Jos jokin näiden ehtojen määräys katsotaan laittomaksi, mitättömäksi tai jostain syystä täytäntöönpanokelvottomaksi, kyseisen määräyksen pätemättömyys ei vaikuta näiden ehtojen muiden osien pätevyyteen.

7.2 Nämä ehdot ovat erilliset, mutta täydentävät ja ovat osa Brand Partnerin sopimusehtoja, ja ne ovat saatavilla osoitteessa  https://fi.oriflame.com/terms-and-conditions/consultant. Lukuun ottamatta näissä ehdoissa määriteltyjä erityisiä määritelmiä ja määräyksiä, sovelletaan kaikkia muita Brand Partnerin sopimusehtojen määräyksiä ja määritelmiä, mukaan lukien Menestysmalli, sovelletaan eettisiä sääntöjä ja käytännesääntöjä sekä tietosuojakäytäntöä. Jos näiden ehtojen ja Brand Partnerin sopimusehtojen välillä on ristiriitaisuuksia, Brand Partnerin ehdot ovat etusijalla. Jos näiden ehtojen ja Perintämenettelyjen välillä on ristiriitaisuuksia, nämä ehdot ovat etusijalla.

7.3 Nämä ehdot hyväksytään ja tehdään sähköisessä muodossa. Brand Partnerin on tulostettava tai tallennettava ja säilytettävä kopio näistä ehdoista. Oriflame voi kuitenkin milloin tahansa vaatia Brand Partnerin tulostamaan ja allekirjoittamaan nämä ehdot, jotka on lähetettävä Oriflamelle seuraavien viiden (5) arkipäivän kuluessa minkä tahansa luotollisen maksupalvelun valtuutuksen yhteydessä, muussa tapauksessa Oriflame peruuttaa luotollisen maksupalvelun valtuutuksen välittömästi.

7.4 Oriflame pidättää oikeuden päivittää, irtisanoa ja muuttaa näitä ehtoja yksipuolisesti milloin tahansa ja oman harkintansa mukaan, mistä ilmoitetaan Brand Partnerille asianmukaisesti etukäteen. Brand Partnerin on hyväksyttävä kaikki tällaiset näihin ehtoihin tehdyt muutokset ehtona luotollisten maksupalveluiden käytön jatkamiselle ja käyttämiselle. Oriflame katsoo, että Brand Partner on hyväksynyt muutokset, jos Brand Partner jatkaa tuotteiden tilaamista ja lykkäysmaksupalveluiden pyytämistä ja käyttämistä.

7.5 Tekemällä tilauksen näiden ehtojen mukaisesti Brand Partner vakuuttaa ja hyväksyy, että hän ei hae luotollisia maksupalveluja tuotteiden kuluttamista varten, joten hän ei ole kuluttaja näiden ehtojen tarkoittamassa mielessä, ja näin ollen luotollisia maksupalveluja koskevan hakemuksen tarkoituksena on tukea hänen toimintaansa Oriflamen kanssa.

7.6 Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakeja. Näihin ehtoihin liittyvät riidat on ensin ratkaistava sovinnollisesti. Jos sopimukseen ei päästä, tällaiset riidat ratkaistaan Brand Partner -sopimusehtojen mukaisesti.

PERINTÄMENETTELYT

Kaikkien luottohakemuksen tehneiden tiedot tarkistetaan Suomen Asiakastiedon rekisteristä.
Uusi edustaja (ei maksuhäiriöitä):
- luottoraja 350€           
- ensimmäinen tilaus pitää olla maksettu ennen kuin voi tehdä seuraavan tilauksen laskulla
- verkkopankkimaksulla, Visa Electronilla tai luottokortilla voi tehdä toisen tilauksen välittömästi
- luottoraja nousee 1000 euroon kun 5 tilausta on maksettu

Uusi edustaja, jolla on maksuhäiriö:
- ensimmäinen tilaus pitää maksaa heti (esim. verkkopankissa, Visa Electronilla tai luottokortilla)
- toisen tilauksen voi tehdä laskulla, luottoraja 150€ 
- kun 6 tilausta on maksettu ajoissa, luottoraja voidaan pyynnöstä nostaa 300 euroon

Edustaja, jolla on laskuja siirtynyt Intrumin perintään (estokoodi 50 – 2. maksumuistutus lähetetty)
- tilauksia ei voi tehdä ennen kuin erääntyneet laskut on maksettu Intrumille

Edustaja, jolla on laskuja siirtynyt Intrumin jälkiperintään (estokoodi 98 – jälkiperintä) 
- edustajalle tulee luottotappiomerkintä, eikä hän voi enää tilata tuotteita Oriflamelta, ennen kuin on maksanut kaikki vanhat velkansa Intrumille

Maksut Intrumille voidaan tarkistaa Asiakaspalvelussa vain arkisin klo 8-16.

TIETOA MAKSUMUISTUTUKSISTA:

- tekstiviestimuistutus kun lasku on 7 pv myöhässä (ei kuluja)

- 1. maksumuistutus tekstiviestillä kun lasku on 14  pv myöhässä (5€ muistutuskulu)

5€ muistutuskulu pitää maksaa aina, vaikka jälkikäteen. Ne eivät häviä minnekään, vaikka eivät näy seuraavalla laskulla. Ne voi maksaa erikseen käyttäen viitteenä omaa asiakasnumeroa tai lisätä seuraavan laskun loppusummaan. 

Kun maksu on 30 pv myöhässä, lasku siirtyy Intrumille ja Oriflamen järjestelmään tulee tilausesto

- 2. maksumuistutus kirjeitse Intrumilta kun laskun on n. 30 pv myöhässä (5€ muistutuskulu + korko eräpäivästä alkaen)

Laskut, joista on tullut maksumuistutus Intrumilta, pitää aina maksaa Intrumille, ei Oriflamelle.